אודות

הקוד האתי של איגוד יועצי הבניה הירוקה בישראל

ייעודו של מקצוע יעוץ הבנייה הירוקה בישראל הינו לספק מסד מקצועי רחב לכל בעלי העניין בתחום הבנייה בישראל, תוך שימת דגש לצמצום השימוש במשאבי הטבע, שמירה על בריאות האדם  במבנה ויישומם בפתרונות חדשניים וארוכי טווח המשלבים אדם סביבה וקהילה.

מטרת הקוד האתי לשמש גורם מאחד, מוסכם ומסודר של הערכים והכללים שחברי האיגוד משיתים על עצמם בעבודתם, הסדרת היחסים בין החברים ובין המזמין ו/או בעלי מקצוע אחרים. תוך השתתת אמון, כבוד ושקיפות בסביבת העבודה.

כל חבר האיגוד (להלן: חבר או עמית), בין שהוא שכיר בגוף ציבורי או פרטי ובין שהוא עצמאי, יראה לנגד עיניו את עקרונות הקוד האתי, יהיה נאמן לערכי המקצוע וישאף לעמוד בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.

ערכים:

 • החברים מחויבים לנהוג ביושרה, אישית ומקצועית, ניקיון כפיים והוגנות כבסיס ליצירת אמון ואמינות עם כל בעלי העניין.
 • חברי האיגוד מחויבים לנהוג בכבוד עם כל אדם או גורם הנמצא אתם בקשר מקצועי, ליצור שיח הוגן ומכבד ולפעול בכנות להסדרת חילוקי דעות.
 • החברים מחויבים לפעול במקצועיות ובאחריות המושתתים על הכשרה מתמשכת, על למידה מהניסיון המצטבר ועל התפתחות תמידית והתעדכנות שוטפת.
 • החברים מחויבים לקידום הבניה הירוקה ואיכות הסביבה תוך התאמת פתרונות ברי-קיימא ומזעור השפעות שליליות של הפיתוח על הסביבה.

כללים:

 • החבר יכבד את החוק ויפעל ברוחו. 
 • החבר יימנע ממתן או קבלה של טובת הנאה לצורך מתן המלצה או הנחייה על מוצר או שירות. 
 • החבר יימנע מניגוד עניינים, או מכל דבר שיש בו חשש של ניגוד עניינים, ויידע את הנוגעים בדבר, לרבות מעסיקיו, מזמיני העבודה ולקוחותיו, על כל נושא העלול להתפתח לניגוד עניינים בעת קבלת העבודה ובמהלכה.  
 • החבר ינהל משא ומתן הוגן, תוך הקפדה על שקיפות, כבוד ושמירת סודיות הנתונים ויימנע משימוש במידע פנימי, או מפרסום מידע העלול לגרום נזק לנוגעים בדבר ויהיה שקוף לגבי עמלות ועלויות אחרות הקשורות לשירות.
 • החבר יתמודד עם עמיתיו על קבלת הזמנות עבודה בהגינות, יימנע ממסירת מידע העלול לפגוע בהם ויתייחס אליהם – בפניהם ושלא בפניהם – באופן מכבד וישמור על זכויות היוצרים של חברי הקהילה.
 • חבר המקבל הזמנת עבודה שהייתה בתחומו של אחר, יידע על כך את המזמין ואת העמית שקדם לו, יסייע להסדרת סיום היחסים המקצועיים של חברו מול המזמין, יקבל על עצמו את האחריות לעבודה בשלמותה, ויפעל להסדרת זכויות היוצרים וזכויות השימוש בתוצרי עבודתו
 • חבר שעבודה שהייתה בתחומו הועברה לאחר, בכפוף להסדרת סיום היחסים המקצועיים שלו עם המזמין, ימסור לחברו כל חומר ומידע הנדרשים להמשך העבודה, כך שהפרויקט לא ייפגע מהחלפת נותן השירות.
 • החבר יעודד הפצת ידע וניסיון מקצועיים ויעמיד אותם לרשות הקהילה המקצועית.
 • החבר יהיה ברור לגבי השירות שיוסכם עם הלקוח. יציע שירות לאחר בדיקה קפדנית של פרטים רלוונטיים, תוך הצגת מלוא המידע הנחוץ לצד השני, ויוודא כי מתקיימים כל התנאים המקצועיים והעסקיים הדרושים למתן השירות ברמה הנאותה, לרבות קיומם של הכשרה וניסיון נאותים, והקצאת שכר ולוח- זמנים ההולמים את טיב הפרויקט.
 • החבר יספק רמת שירות גבוהה ויפעל באופן שמקדם את האמון במקצוע.
 • החבר יקח אחריות על פעולותיו ויהיה מחויב לבצע את פעולתו המקצועית בדרך הטובה ביותר.

ועדת האתיקה

 • בכל מקרה שבו מתעוררת שאלה לגבי ההתנהגות הראויה, או שהתנהגות העמית למקצוע נוגדת את עקרונות הקוד האתי, או שנטען כלפיו להתנהגות זו, תפעל ועדת האתיקה של האיגוד לברר את הסוגיה עם אותו עמית.
 • לועדה הסמכות לפסול חברות באיגוד מסיבות של הפרת הקוד האתי.
 •  הועדה עשויה להביא מקרים מסוימים של הפרת הקוד האתי לפרסום פומבי (תוך שמירה על עקרונות לשון הרע ומניעת הוצאת דיבה)  ו/או הליכים נוספים ככל שיוחלט ע"י הועדה.

* ניתן לפנות לועדת האתיקה באמצעות ערוץ צור קשר באתר או באמצעות הדוא"ל: ethics@gbcu.org.il.

הערה: כללי הקוד האתי מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות הניסוח בלבד