מעבדות איזוטסט

מכון ההתעדה במעבדות מציע שירות בדיקה לצורך אישור והסמכה של פרויקטים ע"פ תקני ת"י 5281 לבניה בת קיימה (בניה ירוקה) ות"י 5282 לדירוג אנרגטי למבנים, מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO ומאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.